Siirry pääsisältöön

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päivät 11.-12.11.2021

Koska tuleva syksy Covid-19 -pan­de­mian takia on vielä kovin epä­varma, olemme pää­ty­neet toteut­ta­maan tapahtuman vain webinaarina. 

 

Nuo­ruus – mieli ja keho myl­ler­ryk­sessä

Nuo­ruusikä kehi­tys­teh­tä­vänä luen­to­sarja I

Nuo­ruusi­kää 12/13 – 22/25 vuotta on sanottu ihmi­sen toi­seksi mah­dol­li­suu­deksi (Lau­fer, 1975). Kehi­tys­vai­heella on suuri mer­ki­tys aikui­suu­den psyyk­ki­sen tasa­pai­non kan­nalta.  Kun lap­sen ruu­mis muut­tuu suku­puo­li­sesti kyp­säksi, myl­ler­tää se myös mie­len.  Miten muu­tok­sessa elävä nuori kohdataan?

Jär­jes­tämme luen­to­sar­jan, joista ensim­mäi­sessä koko­nai­suu­dessa tar­kas­tel­laan nor­ma­tii­vista nuo­ruusiän psyyk­kistä ja fyy­sistä kehi­tystä ja sen mer­ki­tystä. Toi­sessa kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­dessa kes­ki­tymme myö­häis­nuo­ruusi­kään, itse­näis­ty­mis­ke­hi­tyk­seen ja auto­no­mian vaa­ti­miin haas­tei­siin. Kol­mas kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus pureu­tuu nuo­ruusiän kehi­ty­ses­tei­siin, häi­riöi­hin ja sairauksiin.

Tämän­ker­tai­silla kou­lu­tus­päi­villä kes­ki­ty­tään nor­maa­liin nuo­ruusiän kehi­tyk­seen ja sen eri vari­aa­tioi­hin.  Nuori etsii minuut­taan ja rajo­jaan useilla eri tavoilla.  Kehi­tys häm­men­tää nuorta ja tämän häm­men­nyk­sen kes­kellä nuori kai­paa tulla ymmär­re­tyksi aikuis­ten taholta.   Mikä kaikki kehi­tyk­sessä on taval­lista nuo­ruusi­kää, missä taas kul­ke­vat rajat hoi­don tar­pee­seen. Mitä on terve nuo­ruusikä?  Näitä kysy­myk­siä poh­di­taan koulutuspäivillä.

Lisätiedot ja aikataulu: http://nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus


Kesto: 11.-12.11.2021

Tapahtumapaikka: Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)

Järjestäjä: Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry

Sähköposti: webmaster@nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Täytä alla oleva lomake ilmoittautuaksesi. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Korvaa sekä vastaanottajan nimen että osoitteen laskuilla. Ole hyvä ja käytä rivinvaihtoja.
Valitse alta verkkolaskuoperaattori, mikäli osallistumismaksu maksetaan verkkolaskuna (verkkolasku työnantajalle). HUOM! Lisää laskutusosoite-kenttään myös osallistujan nimi sekä mahdollinen kustannuspaikka, jotta maksava taho saa tiedot osallistujasta.